Principper for

ansvarlig investering

Vi følger FN’s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI. Vores overordnede tilgang til UNPRI’s seks grundlæggende principper er følgende:

Princip 1: Investeringsanalyser og beslutningsprocesser
Vi vil løbende arbejde på at integrere hensyn til miljøet samt sociale og ledelsesmæssige forhold i vores daglige investeringsproces. Det vil indgå som del af vores screening og due diligence-undersøgelse af en mulig investering og være en del af det formelle beslutningsgrundlag. En ansvarlig profil vil altid tillægges positiv vægt. Hvor der måtte være tale om en fond med en knap så ansvarlig profil, vil vi indgå i en dialog med den pågældende fond herom med henblik på at vurdere, om en forbedring af ansvarlighedsprofilen er sandsynlig. Hvis vi vurderer, at det er usandsynligt, at en mindre god ansvarlighedsprofil kan forbedres, eller hvis der er tale om en profil i alvorlig strid med vores politik for ansvarlighed i investeringer, så vil vi beslutte at afstå fra at investere alene på det grundlag.

Princip 2: Aktivt ejerskab
Vi vil have en løbende dialog med de fonde, som vi har investeret i, angående miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold. Vi vil bruge vores indflydelse i det omfang, det er muligt – eksempelvis i investorkomiteer og lignende fora, hvor Dansk Vækstkapital I måtte være repræsenteret.

Princip 3: Informationer fra fonde
De fonde, vi har investeret i, skal inkludere miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold i deres løbende rapportering til os og er forpligtet til omgående at underrette os, hvis de eller virksomhederne i deres porteføljer skulle få udfordringer på de nævnte områder.

Princip 4: Fremme af ansvarlighed i investeringsbranchen
Forud for enhver investering i en fond vil vi bede den pågældende fond godtgøre, at den har procedurer, der sikrer, at miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold bliver inddraget som et element i investerings- og beslutningsprocesser. I øvrigt vil vi generelt opfordre fonde til at tilslutte sig UNPRI eller FN’s Global Compact-initiativ.

Princip 5: Samarbejde
Vi vil løbende være i dialog med andre investorer om spørgsmål med relation til samfundsansvarlige investeringer. Dette gælder både i forhold til løbende at udbygge den viden og forståelse, vi har på området, og i forhold til at indgå i fælles dialog om at forbedre ansvarlighedsprofilen for de fonde vi har investeret i eller overvejer at investere i.

Princip 6: Rapportering
Vi vil årligt rapportere til UNPRI-sekretariatet om vores indsats og fremskridt i arbejdet med ansvarlige investeringer. Desuden vil vores hjemmeside indeholde oplysninger om vores til enhver tid gældende politik for ansvarlighed i investeringer.

Ud over disse generelle principper ønsker vi ikke at deltage i transaktioner eller finansiering af aktiviteter, der er ulovlige i de lande, hvor transaktionen eller aktiviteten udøves. Vi ønsker heller ikke at deltage i transaktioner eller finansiering af aktiviteter, der måtte være lovlige, men som fremmer voldelige konflikter, herunder baserer sig på produktion eller handel med våben, eller hvis hovedformål er skatteunddragelse eller fremstilling eller udbredelse af pornografi.